Na czym polega przekształcenie spółek?

Na czym polega przekształcenie spółek?

Zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową. W związku z tym występują określenia spółka przekształcana i spółka przekształcona.

Dodatkowo spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową (z wyłączeniem spółki jawnej). Ponadto możliwe jest także przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Co to oznacza w praktyce? Przekształcenie spółki polega na zmianie formy prawnej, w której dotychczas istniał dany podmiot. Nie następuje przy tym rozwiązanie i zawiązanie nowej spółki – w tym rzecz przekształcenia, że ma miejsce ciągłość podmiotowa spółki przekształcanej. Przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej: spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem (jeżeli ustawa lub decyzja nie stanowi inaczej). Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe przekształcenie spółki z likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Dlaczego spółki decydują się na przekształcenie?

Zależnie od tego, z jakiej na jaką formę następuje przekształcenie, odpowiedzi na to pytanie może być bardzo różne. Bardzo często ma na to wpływ rachunkowość (forma prowadzenia, obowiązki podatkowe), korzystniej uregulowana w przepisach dotyczących spółki przekształconej. Co do zasady, przekształcenie służy dostosowaniu formy prawnej spółki do prowadzonej aktualnie działalności – a także do zmieniających się warunków ekonomicznych. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorcy decydują się na rezygnację z formy jednoosobowej działalności gospodarczej. Przemawia wtedy za tym szereg zalet: zmniejszona odpowiedzialność majątkowa, pełna sukcesja prawna, korzystniejsze warunki w przypadku chęci zbycia przedsiębiorstwa.

Na czym polega przekształcenie spółek?